WE HERE Fryslân – Aris Leeuwarden

WE HERE Fryslân – Aris Leeuwarden

Zaterdag 18 januari kwamen de verenigingen die al aangesloten zijn bij We Here Fryslan bijeen vooraf bij de wedstrijd van Aris tegen BAL. Een aantal (ook nog niet aangesloten) verenigingen waren verhinderd. Wel aanwezig waren BV Leeuwarden, BV Arrows, BV Hornets en Dyna’75. Gastheer was Aris Leeuwarden die naast het beschikbaar stellen van de locatie inclusief koffie en thee ook nog een lopend buffet beschikbaar stelde. En natuurlijk toegang tot de voor Aris belangrijke wedstrijd tegen BAL. Doel van deze bijeenkomst was om een kick off te organiseren om invulling te geven aan de verenigingsondersteuning die we vanuit We Here Fryslan willen geven. Ondersteuning voor en door de verenigingen door te kijken in elkaars netwerken naar oplossingen.

Lokaal sportakkoord

Joan Boelens was uitgenodigd om meer te vertellen over het lokale Sportakkoord. Ook hier is samenwerking tussen sportaanbieders het uitgangspunt. Joan heeft uitgelegd wat het lokale sportakkoord kan opleveren voor de deelnemende sportaanbieders. Mooi was dat ook Arrows al deelnemer is als ‘speler’ binnen hun eigen gemeente Noardeast Fryslan bij het lokale sportakkoord. Mochten er dan ook vragen zijn van andere verenigingen dan kan daar ook informatie opgehaald worden. Dyna’75 heeft de eerste bijeenkomst op 29 januari v.w.b. het sportakkoord binnen de gemeente Heerenveen.

Brainstormsessie

Na de presentatie van Joan Boelens zijn de verenigingen aan de slag gegaan met het inventariseren van alle mogelijke zaken waar de verenigingen tegen aanlopen. D.m.v. een brainstorm kwamen een diversiteit aan uitdagingen op het bord te staan. Daarna heeft de groep al deze zaken gecategoriseerd in een viertal categorieën.

De categorieën die uiteindelijk uit de bus kwamen waren Communicatie, Kader, Vrijwilligers en 3×3 basketball.

Na de categorisatie konden de verenigingen 4 punten verdelen over de totale opbrengst aan uitdagingen. Zo hebben we per categorie een aantal zaken geprioriteerd waar we als eerste mee aan de slag gaan.

De zaken waar we als eerste mee aan de slag gaan:

Communicatie

  • Zichtbaarheid basketball verhogen
  • Hoe communiceer ik met onze leden

Kader

  • Weinig kader in club om te investeren in kwaliteiten van spelers
  • Scheidsrechter cursus
  • Tafelaar cursus

Vrijwilligers

  • Mensen enthousiast krijgen om dingen te organiseren
  • Meiden/dames competitie/activiteiten organiseren

3×3

  • Vertegenwoordigers en samenwerking in 3×3 opzetten
  • Groter bereik creëren bij 3×3 buiten op de courts

Vervolg

Het is de opzet om nu gezamenlijk te kijken hoe we e.e.a. vorm kunnen geven. Elke vereniging kan aangeven met welke uitdagingen ze aan de slag willen gaan. Dit kan door een e- mail te sturen naar onderstaande contactpersonen. Dan gaan we met elkaar werkgroepen opzetten die daadwerkelijk aan de slag gaan met deze zaken.

Vanuit het WE HERE Fryslân en Aris Leeuwarden zal dan zoveel als mogelijk gefaciliteerd worden zodat we ook echt aan oplossingen gaan werken. Verenigingen die nog niet zijn aangesloten zijn uitgenodigd om alsnog aan te sluiten en mee te denken en samen aan de slag te gaan.

Voor meer informatie kan je terecht bij Sierd Dijkman (Aris Leeuwarden) dijkman@arisleeuwarden.nl of bij Nienke van der Werf (WE HERE Fryslân) nienkevanderwerf@hotmail.com.